Daian e Deen e Ha ki Sifaat

Serial No: 774
Speech No: Ib-14
Place: , Lahore