Sharii'at Say Tariqat Tak ka Safar

Speech No: Fh-11
Place: Sehwan Sharif, Sindh