Islami Tasawwur e Ilm, Ahmiyyat aur Hamah Giriyat | Part 1

Serial No: 238
Speech No: Ka-18
Place: Prime TV, London