Kamiyabi ky Liya Taleem o Tarbiyat Donon Lazim Hain

Speech No: If-54
Event: Minhaj University Lahore Convocation 2021
Place: Minhaj University, Lahore