Ruhaniyat aur Akhlaqiyat

Zawal Pazir Muasharti Aqdar aur Qurani Ahkamat

Speech No: Fl-19
Event: Itikaf 2023
Place: Itikaf City, Lahore