Awliya e Karam Se Rabita Rakhnay Se Kia Milta Hai?

(Urs Mubarak Khwaja Muhammad Yar Faridi (R.A)

Speech No: Ge-39
Place: Ghari Sharif, Khan Pur