Insan k Paikar e Bashari Honay ki Haqiqat

Serial No: 1110
Speech No: Ec-56
Place: Prince Shadi Hal, Lahore